Error
  • There was a problem loading image aaa-3-728x380.jpg

"สลีพวิธมี ป่าตอง" จับมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาฝีมือดี

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม meeting 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง โดย ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  ร่วมลงนามบันทึกสัญญา(MOU) ความร่วมมือ  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีนาย สุทัศน์ โก๊ยดุลย์ รองผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเป็นตัวแทนในการร่วมลงนามข้อตกลง ซึ่งการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการผลิตนักศึกษา ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ผู้เรียนจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสถานศึกษา และ สถานประกอบการควบคู่กัน

ซึ่งทางโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง ได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลลากร และการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภาคส่วนของการโรงแรมและงานบริการ รวมถึงความพร้อมขององค์ประกอบทางด้านสถานที่ ความชำนาญของบุคคลากรรวมถึง การรองรับในส่วนของนักศึกษาฝึกงานที่มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพนี้ในอนาคต ที่ทางโรงแรมมีพร้อม จึงทำให้เข้ามาร่วมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสายงานการโรงแรมให้มีศักยภาพและเพียงพอพร้อมรับการเจริญเติบโตในธุรกิจด้านนี้ในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments