Error
  • There was a problem loading image 1518769226084-728x485.jpg

ภูเก็ตเร่งบริหารพื้นที่สาธารณะ 178 ไร่ชายหาดลายัน–หาดเลพังให้ประชาชนใช้ร่วมกัน

จังหวัดภูเก็ตเร่ง บริหารพื้นที่สาธารณะ 178 ไร่ ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ให้ประชาชน ใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

  
  

ตามที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้พื้นที่สาธารณะจำนวน 178 ไร่ บริเวณชายหาดลายัน–หาดเลพัง ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของจังหวัดภูเก็ต นั้น วันนี้(9 ม.ค.)ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตอนนี้ได้กำหนดมาตรการดำเนินการของจังหวัดภูเก็ตในการบริหารพื้นที่สาธารณะ 178 ไร่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกันระดับจังหวัดเพื่อดูแลรักษาบังคับใช้กฎหมายป้องกันการบุกรุกและบริหารจัดการให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายรังวัดสอบเขตที่ดินการปักปันแนวเขตให้มีความชัดเจนและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ อำเภอถลาง ดำเนินการประสานพนักงานอัยการขอหมายบังคับคดีโจทก์ ตามคำพิพากษา 4 ราย ,จัดทำป้ายปิดประกาศคำพิพากษาศาลฎีกาในที่ดินที่พิพาท,จัดทำคำสั่งทางปกครองเพื่อให้บุคคลและบริวารที่ศาลมิได้มีคำพิพากษา โจทย์จำนวน 2 ราย ออกจากที่ดินหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท,จัดทำคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้ยื่นคัดค้านที่มิได้ใช้สิทธิ์ทางศาลจำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกรุกที่ยอมรับสภาพความเป็นที่ดินของรัฐ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากที่ดินพิพาท

อำเภอถลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สำรวจผู้ฝ่าฝืนหรือ บุกรุกยึดถือครอบครองทำประโยชน์รายอื่นที่ไม่ได้ยื่นคัดค้านหรือใช้สิทธิ์ทางศาลและประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลพิจารณาตั้งงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ยื่นรังวัดสอบแนวเขตและขึ้นรูปแผนที่เพื่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตประกอบเรื่องเสนอให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ได้เร่งดำเนินการจัดทำสรุปข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้มีมติสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 (2) และจัดทำประกาศการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยกำหนดตำแหน่งที่ดินจำนวนเนื้อที่และเขตข้างเคียงที่สงวนหรือหวงห้ามแนบท้ายประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้การบริหารพื้นที่สาธารณะ ดังกล่าวทางจังหวัดได้แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนและการทำงานทุกขั้นตอนก็จะนำข้อกฎหมายการบังคับคดีจากศาลมาใช้ ดำเนินการ หากมีการฝ่าฝืนมีการกระทำผิดจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

e-max.it: your social media marketing partner
comments