ภูเก็ตเดินหน้ารณรงค์เข้มทั้งปี มุ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน !!

จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสำนึกและร่วมมือป้องกันอุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นน้อยที่สุด การเสียชีวิต-บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนน้อยที่สุด

พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในห้วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ โดยจากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต เทศกาลปีใหม่ 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 46 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บ 46 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุลดลง 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.11 ผู้เสียชีวิต 2 คนเท่ากัน และผู้บาดเจ็บลดลง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.21 (ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 72 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 81 คน)ทั้งนี้เป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุปี 2561 โดยคิดจากอัตราเฉลี่ย 3 ปี ที่ผ่านมาคือต้องควบคุมการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 62.66 ครั้ง เสียชีวิตต้องไม่เกิน 3.33 คน และบาดเจ็บต้องไม่เกิน 67 คน จากข้อมูลดังกล่าวถือว่าการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 256 ของจังหวัดภูเก็ต บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ


การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแผนบูรณาการร่วมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(ช่วงวันที่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61) โดยให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและส่งเสริม/สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550


อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือนอกช่วงเทศกาลก็ตาม ซึ่งจะมุ่งเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีความสำนึกและร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเมาไม่ขับ ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถหรือโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่รถ ไม่ขับรถในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย และผู้ขับรถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นน้อยที่สุด การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนน้อยที่สุด

ท้ายสุดนี้จังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ ได้ทุ่มเท และเสียสละในการรณรงค์ ปฏิบัติงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร จึงทำให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ได้ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอให้ชาวภูเก็ต พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจงมีความสุขตลอดปี 2561 และตลอดไป พล.ต.ต.ธีระพล กล่าวในที่สุด

e-max.it: your social media marketing partner
comments